Nově jsou daňově uznatelným výdajem i platby do fondu oprav

Tisíce lidí, kteří pronajímají svůj byt, se mohou radovat: Platby, které dosud posílali každý měsíc do „fondu oprav“, nebyly dříve daňově uznatelným výdajem. A přestože tak ročně zaplatili i několik desítek tisíc korun, nemohli si je hned uplatnit ve svém daňovém přiznání.

To ale nyní změnilo nové pravidlo Generálního finančního ředitelství. Podle pokynu GFŘ D-22 mohou pronajímatelé platby do fondu oprav uplatnit jako výdaj již v době úhrady a snížit si tím daňový základ.

Pavel Řehulka z poradny www.JakPronajimatByty.cz vysvětluje, že se jedná o zásadní změnu:

„Donedávna platilo, že peníze zaslané do fondu oprav nejsou daňovým výdajem v momentě jejich úhrady na účet společenství vlastníků, protože jimi zatím nebyla žádná oprava uhrazena. V této fázi se totiž v zásadě jedná jen o vytváření rezervy na budoucí opravy“.

„Daňově uznatelným výdajem se tyto platby staly až v momentě, kdy společenství nějakou opravu domu skutečně uhradilo. A daňovým výdajem byl pak pro každého pronajímatele podíl na skutečných výdajích za opravy zaplacené společenstvím, který odpovídal spoluvlastnickému podílu vlastníka bytu na celém objektu“, říká Řehulka.

To se ale nyní změnilo a podle nového pokynu Generálního finančního ředitelství D-22 platí následující:

– Platby vlastníka jednotky na provozní výdaje (do tzv. fondu oprav a na účet společenství vlastníků) jsou na straně poplatníka, který nevede účetnictví, daňovým výdajem v okamžiku jejich úhrady.

– Jsou-li platby (jejich část) určeny na technické zhodnocení společných částí, jsou daňovým výdajem po dokončení technického zhodnocení, a to formou odpisů.

– Pokud byly platby na provozní výdaje použity na technické zhodnocení společných částí, poplatník podle § 5 odst. 6 zákona o výdaje zahrnuté do základu daně v předchozích zdaňovacích obdobích sníží výdaje ve zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení dokončeno.

– O výdaje na technické zhodnocení se zvýší vstupní cena jednotky a do daňových výdajů se tyto výdaje promítnou formou odpisů.

Pavel Řehulka z poradny www.JakPronajimatByty.cz tato pravidla vysvětluje následovně:

„Platby, které každý měsíc posíláte na účet společenství vlastníků ve formě příspěvku do fondu oprav, si můžete na konci roku sečíst a uplatnit je jako výdaj oproti nájemnému, které od nájemce inkasujete.“

„Každý rok je ale nutné prověřit, za co společenství vlastníků peníze z fondu oprav utratilo.

Pokud totiž společenství neuhradí z těchto prostředků jen provozní výdaj, ale hradí z nich i „technické zhodnocení“, dotkne se to i vašeho daňového přiznání“, dodává Řehulka.

Technickým zhodnocením jsou přitom výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily částku 40 000 Kč.

Pronajímatel musí v tomto případě vypočítat svůj podíl na technickém zhodnocení (dle spoluvlastnického podílu na společných prostorech) a odečíst jej z výdajů ve zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení dokončeno (tzn. o tuto částku se sníží v daném roce jeho výdaje). Částku pak postupně odepisuje společně s jednotkou.

„Nové pravidlo je pro pronajímatele výhodnější, protože mohou uplatnit platby do fondu oprav do svých výdajů oproti příjmům z nájemného ve stejném roce… stále je ale nutné sledovat, za co společenství vlastníků peníze z fondu oprav utrácí,“ uzavírá Řehulka.